Algemene gebruiksvoorwaarden Business Portal - Nutzungsbedingungen

Algemene gebruiksvoorwaarden Business Portal
Stand 07-09-2020

1. Algemene bepalingen

1.1    Deze algemene gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") regelen de contractuele relatie tussen AVM en u als natuurlijke of rechtspersoon ("handelaar"), voor zover u het AVM-Business Portal gebruikt. AVM biedt u de AVM-Business Portal aan in de vorm van een beperkt toegankelijk extranet ("Business Portal").
1.2    Bovendien bepalen de gebruiksvoorwaarden de essentiële principes die van toepassing zijn op alle websites die door AVM worden geëxploiteerd. De gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing als u de Business Portal of delen ervan gebruikt vanaf andere websites, die gehele of gedeeltelijke toegang bieden tot de Business Portal.
1.3    Deze gebruiksvoorwaarden zijn op u van toepassing vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor gebruik van de Business Portal.
1.4    Door het vakje "Ik ga akkoord" aan te vinken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en sluit u met AVM een contract af over het gebruik van de Business Portal ("gebruikersovereenkomst"). Tegelijkertijd gaat u akkoord met de huisstijlrichtlijnen en de gebruikersovereenkomst voor AVM-beeldmateriaal en logo's die in het Business Portal beschikbaar worden gesteld in de vorm van productinformatie.

2. Aanmelding

2.1    De Business Portal is een extranet waarin u allerlei informatie en service krijgt. Voor gebruik van de Business Portal moet u zijn aangemeld als handelaar. Er is geen recht op aanmelding bij de Business Portal. Aanmelding is alleen toegestaan voor rechtspersonen en natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid.
2.2    U kunt zich aanmelden als handelaar door u kosteloos te registeren. Bij registratie gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de huisstijlrichtlijnen voor gebruik van AVM-beeldmateriaal of logo's. Bij registratie sluit u een gebruikersovereenkomst met AVM.
2.3    De informatie die AVM tijdens de registratie opvraagt, moet volledig en correct zijn, bijv. voor- en achternaam, huidig adres (geen postbus) en telefoonnummer, een geldig e-mailadres en de naam van het bedrijf. Een rechtspersoon mag alleen worden geregistreerd door een natuurlijke persoon die gemachtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen en van wie de naam moet worden genoemd. Als er na registratie een wijziging optreedt in de opgegeven informatie, bent u verplicht AVM hierover meteen te informeren ter correctie van de informatie.
2.4    Bij aanmelding krijgt u een gebruikersnaam en kiest u een wachtwoord. Dit wachtwoord moet geheim worden gehouden. AVM zal het wachtwoord niet doorgeven aan derden. AVM vraagt u nooit per e-mail of telefoon naar uw wachtwoord.
2.5    In principe is het toegestaan meerdere toegangen te registreren bij de Business Portal. Een dergelijk toegang kan echter niet worden overgedragen zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan AVM.

3. Onderwerp en omvang van de gebruikersovereenkomst

3.1    AVM stelt de in paragraaf 1 beschreven Business Portal beschikbaar. AVM kan bepaalde voorwaarden verbinden aan het gebruik van de Business Portal of aan de mate waarin de afzonderlijke functies en services kunnen worden gebruikt, zoals bijv. verificatie van de registratiegegevens, bewijs van de status van de handelaar/het bedrijf (bijv. het overleggen van een bedrijfsvergunning) of bewijs van aankoop en betaling.
3.2    U hebt alleen aanspraak om deze Business Portal en de functies ervan te gebruiken op basis van de huidige stand van de techniek. Tijdelijke beperkingen kunnen ontstaan door technische storingen zoals onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwarefouten, etc. AVM behoudt zich voorts het recht voor haar diensten tijdelijk te beperken als dit noodzakelijk is met het oog op de capaciteitsgrenzen, de beveiliging en integriteit van servers of om technische maatregelen te nemen om een goede of betere dienstverlening waarborgen. AVM houdt in deze gevallen rekening met de gerechtvaardigde belangen van de handelaren.
3.3    Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het systeem zijn er regelmatige onderhoudstijden waarbinnen bepaalde functies van AVM mogelijk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de beveiliging en de integriteit van servers te handhaven, in het bijzonder ter voorkoming van ernstige storingen met betrekking tot software en opgeslagen gegevens.
3.4    AVM behoudt zich het recht voor om binnen haar principes de regels voor de Business Portal te wijzigen, voor zover dit, rekening houdend met de legitieme belangen van AVM, redelijk is voor u.

4. Systeemintegriteit, storing van de Business Portal, gebruik van de inhoud

4.1    U bent niet bevoegd om in verbinding met gebruik van de Business Portal mechanismen, software of andere scripts te gebruiken die de werking van de Business Portal kunnen storen. U mag geen maatregelen nemen die kunnen leiden tot een onredelijke of onevenredig grote belasting van de AVM-infrastructuur. Het is niet toegestaan om door AVM gegenereerde inhoud te blokkeren, te overschrijven of te wijzigen of op een andere manier de Business Portal te verstoren.
4.2    De op de Business Portal opgeslagen inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende niet worden gekopieerd of verspreid, noch op enige andere wijze worden gebruikt of gereproduceerd. Dit geldt ook voor het kopiëren door middel van "robot/crawler"-zoekmachinetechnologieën of andere automatische mechanismen. De lay-out van de Business Portal en deze gebruiksvoorwaarden mogen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van AVM worden gereproduceerd en/of op andere websites worden gebruikt.
4.3    U verbindt zich ertoe de adressen, contactgegevens en e-mailadressen die u via de Business Portal hebt verkregen, niet te gebruiken voor andere doeleinden dan contractuele en precontractuele communicatie. In het bijzonder gaat u ermee akkoord deze gegevens niet te gebruiken om commerciële reclame of ongevraagde reclame (spam) te versturen.

5. Blokkeren, opzeggen

5.1    AVM kan u als handelaar blokkeren als er concrete aanwijzingen zijn dat u bij gebruik in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, de huisstijlrichtlijnen of het toepasselijk recht handelt of als AVM een ander gerechtvaardigd belang heeft om u te blokkeren.
5.2    AVM kan u met name blokkeren als u bij registratie onjuiste informatie hebt verstrekt, als u de Business Portal gebruikt om de rechten van derden te schenden, als u de diensten van AVM misbruikt, of om een andere belangrijke reden.
5.3    AVM houdt bij de beslissing u te blokkeren rekening met uw gerechtvaardigde belangen. In plaats van blokkeren kan AVM, als een minder zware maatregel, de omvang van uw gebruik beperken, voor zover dit van AVM kan worden gevergd.
5.4    Zodra u bent geblokkeerd, mag u de Business Portal niet meer gebruiken en u niet meer opnieuw registreren. Een geblokkeerde toegang kan niet worden hersteld. Er is geen aanspraak op herstel. Er wordt verwezen naar de beperking van de aansprakelijkheid (zie navolgend paragraaf 6) Dit geldt dienovereenkomstig bij opzegging.
5.5    Zodra u bent geblokkeerd, mag u beschikbaar gesteld AVM-beeldmateriaal of logo's niet meer gebruiken, bewerken, reproduceren, verspreiden of openbaar maken. Dit geldt dienovereenkomstig bij opzegging.
5.6    U kunt deze gebruikersovereenkomst elk moment opzeggen. De schriftelijke opzegging moet worden gericht aan AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlijn, Duitsland of per e-mail aan partner@avm.de. U kunt u ook eventuele klachten of bezwaren naar dit adres sturen.
5.7    Avm kan de gebruikersovereenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van veertien dagen tot het einde van de maand. Het recht op blokkeren blijft hierdoor onverlet.

6. Vrijwaring, beperking van aansprakelijkheid

6.1    U vrijwaart AVM van alle claims die andere handelaren of andere derden indienen bij AVM wegens schending van hun rechten, in het bijzonder als gevolg van uw gebruik van de Business Portal (bijvoorbeeld: het verzenden van spam). U draagt hierbij ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van AVM inclusief alle gerechts- en advocaatkosten. Dit geldt niet als u niet verantwoordelijk bent voor de schending van het recht.
6.2    AVM is alleen aansprakelijk voor schade, behalve in het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, indien en voor zover AVM of haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende werknemers kunnen worden beschuldigd van opzet of grove nalatigheid. AVM is alleen aansprakelijk voor andere plaatsvervangende medewerkers in het geval van opzet en voor zover zij wezenlijke contractuele verplichtingen met opzet of door grove nalatigheid schenden. Behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende werknemers of opzettelijk gedrag van andere plaatsvervangende medewerkers van AVM, is er geen aansprakelijkheid voor vergoeding van indirecte schade, in het bijzonder voor gederfde winst. Behalve in het geval van opzet en grove nalatigheid van AVM, haar wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevenden is de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het afsluiten van het contract typisch voorzienbare schade.
6.3    De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval dat AVM uitdrukkelijk garanties overneemt en voor schade als gevolg van persoonlijk of lichamelijk letsel, voor schade aan de gezondheid en in het geval van dwingende wettelijke voorschriften.

7. Slotbepalingen

7.1    Alle verklaringen die in het kader van de met AVM af te sluiten gebruikersovereenkomst worden verstuurd, moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Het e-mailadres van AVM is partner@avm.de. Het postadres van AVM is AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin, Duitsland. Uw postadres en uw e-mailadres zijn de adressen die u hebt opgegeven als huidige contactgegevens in de handelaarsaccount van de handelaar. AVM behoudt zich het recht voor het bovenstaande e-mailadres naar eigen inzicht te wijzigen. In dit geval zal AVM u informeren over de wijziging van het e-mailadres.
7.2    De gebruikersovereenkomst inclusief deze gebruiksvoorwaarden en de huisstijlrichtlijnen zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
7.3    De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de gebruikersovereenkomst, deze gebruiksvoorwaarden en de huisstijlrichtlijnen is Berlijn.
7.4    AVM behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder opgave van redenen te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden u uiterlijk twee weken voor de inwerkingtreding ervan per e-mail toegestuurd. Indien u niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden geacht te zijn aanvaard. AVM zal u in de e-mail met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk wijzen op deze termijn van twee weken. Indien u bezwaar maakt, wordt uw account geblokkeerd (zie paragraaf 5) vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht worden.
7.5    Voor zover een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de ongeldige bepaling op juridisch effectieve wijze het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de bepalingen.

Selectie van de markt